Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

Załącznik do Uchwały Nr V/21/15
Rady Gminy Narew
z dnia 19 marca 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Narew prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad bieżąca działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Narew.

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163);

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.);

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

6) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.);

7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.);

8) Ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.);

9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.);

11) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.);

12) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

13) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863);

14) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.);

15) Uchwały Nr XI/62/90 Gminnej Rady Narodowej w Narwi z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi;

16) Niniejszego statutu.

Rozdział 2.
NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 3. 1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON i NIP.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Narwi przy ul. Mickiewicza 101.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Narew.

Rozdział 3.
CEL I ZADANIA OŚRODKA


§ 6. Celem działalności Ośrodka jest:

1) Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta;

2) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

3) Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

4) Doprowadzanie w miarę mozliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Narew,

2) praca socjalna,

3) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,

4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych,

5) aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizacje programów i projektów socjalnych kierowanych do konkretnych grup i społeczności lokalnych,

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczna,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty,

8) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

9) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

10) inne zadania nałożone przepisami prawa.

§ 8. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 9. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z:

1) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,

2) organami wymiaru sprawiedliwości,

3) placówkami oświaty,

4) domami pomocy społecznej,

5) ośrodkami wsparcia,

6) służbą zdrowia,

7) kościołami i związkami wyznaniowymi,

8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

9) Powiatowym Urzędem Pracy,

10) innymi jednostkami.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Wójta Gminy Narew.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Narew.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.

4. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

§ 11. 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Narew zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy określanych w uchwale budżetowej gminy Narew.

3. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki

  • Statut GOPS (PDF, 186,4 KB)

    Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Narew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Data wytworzenia: 2015-03-19

Wprowadzający: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data modyfikacji: 2016-02-23

Opublikował: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data publikacji: 2016-02-23

Rejestr zmian